5.000+ produkter

  Fraktfritt över 1000kr

  1-5 dagars leverans

Integritetspolicy

Det vi vill nämna först är att vi värdesätter högt att du har vänt dig till oss och vi hoppas på att vi ska motsvara dina förväntningar. Vi värdesätter din kontakt och vill komplettera den information du har om oss med hur och varför vi hanterar och samlar in personuppgifter.

Vid kontakt med oss förekommer att personuppgifter överlämnas.

Klippkungen Växjö AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som inkommit och behandlas hos Klippkungen. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som vi tillämpar för personuppgiftsbehandling. All behandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, och kompletterande svensk dataskyddslagstiftning. Där definieras personuppgift som alla uppgifter som, indirekt eller direkt, kan härledas till en specifik levande person. Det kan gälla personnummer, namn, foto, lokalisering, IP-adress etc.

Denna policy är till för att informera om och skydda personuppgifter som samlas in. Vår grund är att vi alltid behandlar personuppgifter med respekt för den personliga integriteten.

All hantering av personuppgifter vilar på en laglig grund. Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för ändamålet och det för att vi ska kunna tillhandahålla produkter samt tjänster och för övrigt kunna fullgöra våra åtaganden.

 

Kontaktuppgifter ansvarig personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig:                 Klippkungen Växjö AB (556967–1893)

Adress:                                                     Annavägen 8, 352 46 Växjö.

Telefon:                                                     0470-515 654

Kontaktperson:                                    gdpr@klippkungen.se

 

Ändamål med behandlingen

Klippkungen samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. Personuppgifter behandlas för något eller några av följande ändamål och har rättsliga grunder. Det allmänna ändamålet är vanligen att slutföra en tjänst som berörd person/ företag har begärt. Klippkungen behandlar inte personuppgifterna för andra ändamål än som är förenliga med det ursprungliga ändamålet.

 

Vi behöver personuppgifter för att:

  • Slutföra och hantera din beställning.
  • Slutföra och hantera din bokning.
  • Fullfölja vår affärsrelation.
  • Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster.
  • Marknadsföra tjänster och produkter.
  • Lojalitets program.
  • Juridiska skäl/eventuella tvister.

 

Lagring av uppgifterna

Klippkungen kommer att behandla personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in och i enlighet med en gallringspolicy. Därefter kommer uppgifterna att tas bort om det inte förhindras av annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

 

Rättigheter

I samband med vår registrering av personuppgifter finns det rättigheter förknippade till det. De rättigheter som finns och som vi kommer att verka för är:  

Kännedom om vilka personuppgifter som behandlas, vilka kategorier av personuppgifter det är samt för vilket ändamål de behandlas och om de lämnats ut till annan.

Hur länge uppgifterna kommer att lagras.

Rättighet att få bristfälliga uppgifter kompletterade eller rättade.

Tillgång till en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Klippkungen kommer vidta lämpliga åtgärder för att till den registrerade vid begäran ska få den information som personen begär inom 30 dagar.

Du har rätt att när som helst begära att direkt marknadsföring ska upphöra.

Om det finns ett samtycke går det när som helst att återkalla.

Den registrerade har rätt att invända mot behandling grundad på intresseavvägning. Behandlingen avbryts då och en förnyad avvägning genomförs.

Den registrerad kan begära att få sina personuppgifter raderade, ”rätten att bli glömd”, om de endast använts med samtycke som rättslig grund. Detta gäller också om man invänt mot behandling baserad på intresseavvägning och en ny avvägning visar att berättigade skäl saknas för fortsatt behandling.  

 

Överlämning

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag eller till samarbetspartner, till exempel för att utföra de kontroller som är förenade med ändamålet.

 

Klarna

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

 

Besök på vår hemsida

När du besöker vår hemsida kommer du i kontakt med en så kallad Cookie. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Cookien placeras i din dator eller mobiltelefon och sker i stort sett vid besök på nästan alla hemsidor. Vi använder cookies för att ge besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss så godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

  

Tillsyn och efterlevnad

Klippkungen utvärderar löpande genom årlig utvärdering effekten av Dataskyddspolicyn och efterlevnaden av den.

 

Personuppgiftsincident

Klippkungen kommer att dokumentera alla personuppgiftsincidenter och, såvida det inte är osannolikt att den medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter, även anmäla incidenterna till Datainspektionen inom 72 timmar, efter det att överträdelsen har upptäckts.

 

Klagomål

Vid klagomål för hanteringen av personuppgifter ska du kontakta Datainspektionen och göra en anmälan.

Du når Datainspektionen enligt följande

 

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-657 61 00, mån-fre, kl. 09.00–11.30 och 12.30–15.0

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Fax: 08-652 86 52

 

Klippkungen förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna information säkerhetspolicy.

Skriv till oss

 

 

Genom att fylla i och skicka in detta formulär ger du ditt samtycke till att lämnade uppgifter får lagras och behandlas av Klippkungen. Lämnade uppgifter behandlas för att Klippkungen ska kunna behandla kundserviceärenden. Uppgifterna lagras under 12 månader.

 

Jag har tagit del av informationen och ger mitt samtycke till behandlingen och lagringen av mina personuppgifter.